Archives

Bel mij op 06 - 533 211 31

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tot levering van diensten en producten door Linde ten Broek, Beeld en Verhaal.

1.2 Door het verstrekken van een opdracht of kopen van enige dienst of product aanvaardt Opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden.

1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door Linde ten Broek, Beeld en Verhaal zijn aanvaard.

1.4 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is of indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen, dan dient gehandeld te worden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 2: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Opdrachtnemer: Linde ten Broek, Beeld en Verhaal, gevestigd te Eindhoven

b. Opdrachtgever: De wederpartij van Opdrachtnemer; ieder natuurlijk

en rechtspersoon die gebruik maakt van enige dienst of product koopt van Linde ten Broek, Beeld en Verhaal. Bij een open inschrijving is de inschrijvende partij of persoon de opdrachtgever.

c. Opdracht: Het totaal van de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door Opdrachtnemer geleverde materialen.

Artikel 3: Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld op de offerte. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever bij de voorbereidende gesprekken verstrekte gegevens, welke door Opdrachtnemer als juist worden aangemerkt.
3.2 Opdrachtnemer kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 Indien door wijziging of aanvullingen op de overeenkomst er financiële of kwalitatieve consequenties optreden, zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover van te voren informeren. Indien er sprake is van een vaste aanneemsom, zal de Opdrachtnemer aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze vergoeding tot gevolg heeft.

Artikel 4: Prijzen

4.1 Alle door Opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Zij zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbiedingen geldende prijs bepalende factoren.

4.2 Opdrachtnemer is bevoegd de overeengekomen prijzen en aannemingssommen op grond van een nadien opgetreden stijging van bedoelde prijsbepalende factoren te verhogen. Opdrachtnemer is gerechtigd het desbetreffende bedrag van de verhoging te factureren, zodra dit Opdrachtnemer bekend is.

Artikel 5: De totstandkoming van de overeenkomst

5.1 Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de opdracht. Deze aanvaarding blijkt uit de bevestiging op schrift of per email door Opdrachtnemer dan wel de ondertekening door Opdrachtgever van het aanbod, dan wel doordat Opdrachtnemer een begin van uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst.

Artikel 6: Inschakeling van derden

6.1 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6.2 Indien Opdrachtgever derden wenst te betrekken bij de uitvoering van de opdracht, zal hij daartoe slechts overgaan na instemming van Opdrachtnemer.

Artikel 7: Uitvoering van de opdracht

7.1 Opdrachtnemer zal alle overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.

7.2 Indien door door Opdrachtnemer of door Opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten (over voorzieningenniveau en zaalhuur wordt overlegd tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever). Hieronder worden bij meerdaagse trainingen ook de overnachtingskosten verstaan. Al deze kosten worden direct aan Opdrachtgever gefactureerd.

7.3 Indien de Opdrachtnemer niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft de Opdrachtnemer het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

7.4 Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien hij, ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedssfeer lagen, tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen.

7.5 Is door Opdrachtnemer ondeugdelijk gepresteerd, dan leidt dat niet tot een restitutie van de overeengekomen prijs maar zal Opdrachtnemer de opdracht opnieuw uitvoeren. Opdrachtnemer zal in dat geval geen extra kosten in rekening brengen.

7.6 Opdrachtnemer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor enige schade, hoe ook genaamd, direct of indirect, gevolg- en bedrijfsschade daaronder begrepen en, behoudens opzet of grove schuld van Opdrachtnemer, welke oorzaak of handeling of nalatigheid van Opdrachtnemer, haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen ook ontstaan, een en ander behoudens haar wettelijk niet uit te sluiten aansprakelijkheid.

7.7 Opdrachtnemer sluit in het bijzonder iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon, die door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de door Opdrachtgever opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

7.8 Indien Opdrachtnemer ondanks het vermelde in de twee vorige artikelleden om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk mocht zijn en deze aansprakelijkheid is door de (beroepsaansprakelijkheid)verzekering gedekt, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door haar (beroepsaansprakelijkheid)verzekering gedane uitkering vermeerderd met het voor Opdrachtnemer geldende eigen risico.

7.9 Indien de (beroepsaansprakelijkheid)verzekeraar in een voorkomend geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal het bedrag van de aanneemsom of het totaal gefactureerde bedrag, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 8: Vrijwaring

8.1 Opdrachtnemer zal jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan welke Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever is.

8.2 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige vrijwaring ten behoeve van Opdrachtnemer bedingen.

8.3 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer volledig ter zake van aanspraken op schadevergoeding van derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes en dergelijke, dan wel veroorzaakt door toepassing van werkwijzen, welke aan Opdrachtnemer door of vanwege Opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt of voorgeschreven.

Artikel 9: Annulering

9.1 De volgende annuleringsbepalingen zijn van kracht, tenzij de website voor enige dienst of product anders vermeldt of tenzij in een overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever anders is overeengekomen.

Annulering opdrachten

9.2.1 Opdrachtgever is bij annulering de volgende kosten verschuldigd:

Bij annulering van een training

a. binnen 7 dagen voor aanvang, 100% van het offertebedrag.

b. binnen 8 tot 14 dagen voor aanvang, 75% van het offertebedrag.

c. binnen 15 tot 28 dagen voor aanvang, 25% van het offertebedrag

d. eerder dan 28 dagen voor aanvang, geen kosten.
9.2.2 Annulering van een opdracht dient schriftelijk of per email te geschieden. Annulering is een feit als Opdrachtnemer ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de annulerings-email.

9.2.3. Linde ten Broek, Beeld en Verhaal behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden of bij overmacht de dienst op te schorten of te annuleren, doch zal voorstellen doen ten aanzien van eventuele alternatieve data of mogelijkheden.

9.2.4 Voorts is Linde ten Broek, Beeld en Verhaal bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.

Annulering Open inschrijving

9.3.1. Onder ‘open inschrijving’ wordt elke vorm van begeleiding of ondersteuning door Linde ten Broek, Beeld en Verhaal bedoeld waarbij individuele Opdrachtgevers/Deelnemers zich kunnen inschrijven waaronder Training, Coaching, Events, Live Programma’s en Virtuele Programma’s. 9.3.2. Linde ten Broek, Beeld en Verhaal behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden of onvoldoende belangstelling voor een ‘open inschrijving’ deze te annuleren, doch zal voorstellen doen ten aanzien van eventuele alternatieve data of mogelijkheden. Bij annulering door Linde ten Broek, Beeld en Verhaal, indien geen gebruik gemaakt wordt van alternatieve mogelijkheden, heeft Opdrachtgever recht op restitutie van het betaalde bedrag.

9.3.3 Linde ten Broek, Beeld en Verhaal heeft het recht om -met duidelijke opgave van redenen- deelname van een Deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door Opdrachtgever betaalde bedrag.

9.3.4 Annulering door Opdrachtgever in geval van een open inschrijving kan tot 31 dagen voor aanvang van de dienst kosteloos geschieden, tenzij op de website anders staat vermeld. Bij annulering binnen 31 dagen voor aanvang van de eerste begeleidingsdag betaalt Opdrachtgever de gehele prijs.

9.3.5 Annulering dient uitsluitend per -door Linde ten Broek, Beeld en Verhaal bevestigde email- te geschieden. Als moment van annuleren geldt de datum en tijdstip van ontvangen van deze email door Linde ten Broek, Beeld en Verhaal.
9.3.7 Wanneer Opdrachtgever/Deelnemer op de eerste dag van de training niet verschijnt wordt dit aangemerkt als annulering. Het is dan niet meer mogelijk de rest van het programma te volgen en het is dan tevens niet meer mogelijk om een vervanger te sturen.

Annulering één-op-één begeleiding op afspraak, zoals Coaching of Adviesgesprekken

9.4.1 In geval van een bestaande afspraak voor coachingsgesprekken of andere één op één begeleiding, heeft Opdrachtgever het recht tot uiterlijk 36 uur voor aanvang kosteloos een nieuwe afspraak te maken of te annuleren. Indien de afspraak binnen 36 uur voor aanvang wordt verplaatst of geannuleerd, betaalt opdrachtgever de gehele prijs voor de geannuleerde sessie.

Artikel 10: Betaling

10.1 Opdrachtgever dient de facturen van Opdrachtnemer binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij anders is overeengekomen.

10.2 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 2% per (gedeelte van een) maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
10.3 Is Opdrachtgever in verzuim, dan behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om afgesproken opdrachten op te schorten of te annuleren.

10.4 Indien Opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is Opdrachtnemer gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van Opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.

10.5 Ingeval op de Opdrachtgever een faillissement, surseance van betaling, de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen of een ondercuratelestelling van toepassing wordt of sprake is van stillegging of liquidatie van diens bedrijf, wordt de Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Opdrachtnemer gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de Opdrachtnemer verder toekomende rechten, zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het toekomende te vorderen.

10.6 Alle buitengerechtelijke incassokosten –met een minimum van 15% over het openstaande bedrag- komen volledig voor rekening van Opdrachtgever. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld in overeenstemming met de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 11: Intellectuele eigendom

11.1 Het is Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer verboden om de door Opdrachtnemer verstrekte offertes, informatie e.d. (hierna: stukken) te vervreemden, aan derden te tonen of op een andere wijze in gebruik te geven. Het is Opdrachtgever wel toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt.

11.2 Tenzij anders is overeengekomen, blijven auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij Opdrachtnemer.

Artikel 12: Geheimhouding en Privacy

12.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

12.2 De persoonlijke gegevens die Linde ten Broek, Beeld en Verhaal via de site bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. Linde ten Broek, Beeld en Verhaal houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacy wetgeving, in het bijzonder De Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding aan of een overeenkomst met Opdrachtgever zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht, behoudens de bevoegdheid van de Kantonrechter als volgens de wet.

Artikel 14: Vindplaats en Wijziging voorwaarden

14.1 Deze voorwaarden zijn te verkrijgen ten kantore van Linde ten Broek, Beeld en Verhaal en op de website www.lindetenbroek.nl

14.2 Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Linde ten Broek, Beeld en Verhaal.

Eindhoven, februari 2017

Linde ten Broek, Beeld en Verhaal | Stratumsedijk 89| 5614 HP Eindhoven | 06-53321131 | info@lindetenbroek.nl, www.lindetenbroek.nl | KVK 59183829| NL86RABO0358512468 | BTW NL123327994B03

 

English